Публічний договір на надання послуг із вивчення іноземної мови

Фізична особа підприємець Ткаченко Т. Б., який діє на підставі виписки з ЄДР від 13.06.2014 номер запису: 2 073000 0000 030594, іменоване надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець в порядку та на умовах визначених даним Договором зобов’язується надати Студентові послуги спрямовані на підвищення його рівня володіння англійською мовою, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги.
1.2. Студентом за цим Договором може бути як сам Замовник або особа, вказана Замовником в запиті.
1.3. Послуги, що надаються за цим Договором, включають комплекс спеціальних занять та заходів спрямованих на покращення Студентом рівня володіння іноземною мовою.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
2.2. Замовлення послуг з вивчення іноземної мови відбувається шляхом направлення Замовником Виконавцеві відповідного запиту за допомогою засобів телефонного, електронного зв’язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця чи безпосередньо звернувшись до офісу Виконавця.
2.3. Одночасно з надсиланням запиту на надання послуг Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».
2.4. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов’язково мають погодити наступне: прізвище, ім’я, по батькові Замовника/особи в інтересах якої діє замовник; обрана програма навчання; порядок оплати (повна/часткова, готівкова/безготівкова); відвідування розмовного клубу (кількість годин);
2.5. Після прийняття запиту від Замовника, Виконавець надсилає йому рахунок на оплату замовлених послуг з вивчення іноземної мови. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.
2.6. На Замовника послуг за цим Договором поширюються Спеціальні пропозиції Виконавця, з умовами якої Замовник може ознайомитись безпосередньо в офісі Виконавця, засобами телефонного зв’язку чи електронної пошти, що розміщені на офіційному сайті Виконавця. Спеціальні пропозиції Виконавця не застосовується у разі вибору Замовником часткового способу оплати послуг.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ
3.1. Специфікація послуги (назва продукту, семестр, кількість годин, місце проведення занять,) визначається в рахунку-фактурі.
3.1.1 Послуги надаються у приміщеннях Виконавця (надалі – «школа»), або в онлайн / віртуальному форматі, що залежить від обраного навчального курсу та визначається в рахунку-фактурі.
3.2. Тривалість продукту та інших послуг: Онлайн курс
3.2.1. Кількість занять на тиждень визначається розкладом. Заняття починаються згідно з затвердженим розкладом.
3.2.2. Для групових програм початком семестру є перше заняття відповідно до розкладу групи.
3.2.3. У разі пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.
3.2.4 Пропущені заняття не відпрацьовуються. Індивідуальні заняття
3.2.5. При обранні програми індивідуального навчання Студент має узгодити індивідуальний графік занять враховуючи наступні строки надання послуги: - 10 годин індивідуальних занять – мають бути використані протягом не більше трьох місяців від дати сплати послуги; - 20 годин індивідуальних занять – мають бути використані протягом не більше шести календарних місяців від дати сплати послуги. - 30 годин і більше індивідуальних занять – мають бути використані протягом не більше дев’яти календарних місяців від дати сплати послуги Невикористані години не переносяться, згорають автоматично та не повертаються в грошовому еквіваленті по закінченню вказаного строку надання послуги.
3.2.6. Студенти, які пропустили своє індивідуальне заняття з поважних причин, можуть узгодити зміну часу проведення пропущеного заняття (відмінити/перенести) не пізніше ніж за одну добу, проінформувавши адміністратора Виконавця. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.
3.2.7. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах, встановлених строками програми.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов’язується:
4.1.1. Провести тестування Студента перед початком надання послуг. На підставі проведеного тестування проінформувати Замовника про орієнтовний рівень володіння англійською Студента та надати йому відповідні програми, розклад навчання та все необхідне для отримання послуг відповідно до п. 1.1.
4.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття зі Студентом.
4.1.3. Видати Студенту, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат).
4.1.4. Формувати навчальні групи у складі не більше 10 студентів.
4.1.5 Виконавець у своїй роботі може використовувати рекомендації розроблені Міністерством Охорони Здоров’я та Міністерства Освіти і Науки Украйни, з правил поведінки закладів при наданні послуг під час карантину та після карантинного періоду
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором у разі відсутності фізичної та технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються;
4.2.2. . Відмовити в наданні послуг за договором у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги або порушення умов сплати за послуги.
4.2.3. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.
4.2.4. Відмовити Студенту в наданні послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а студентам — ефективно сприймати інформацію. Про це Виконавець зобов’язується завчасно повідомити Замовника.
4.2.5. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.
4.2.6. На період надання Послуг змінювати номер групи або викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання.
4.2.7 У разі, якщо в подальшому зростання захворюваності на Covid-19 потребуватиме введення карантинних заходів - закриття приміщень Виконавця (надалі – «школа») - за вимогою уряду, Виконавець залишає за собою право переведення всіх послуг у онлайн / віртуальну форму до зняття таких карантинних заходів. Всі послуги, надані протягом періоду вищезгаданого закриття, вважатимуться наданими належним чином
4.2.8 У разі введення державною або місцевою владою карантинних обмежень, що передбачатимуть заборону надання Послуг Виконавцем у його приміщеннях і які будуть тривати більше ніж 30 діб, Виконавець залишає за собою право переведення всіх послуг у онлайн / віртуальну форму до зняття таких карантинних обмежень та зобов’язується перерахувати вартість придбаного курсу за вартістю онлайн / віртуального курсу, на час проведення послуг у онлайн / віртуальному форматі на інші послуги школи на вибір замовника. Всі послуги, надані протягом періоду карантинних обмежень, вважатимуться наданими належним чином.
4.3. Замовник зобов’язується:
4.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
4.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання Студентом Правил поведінки під час перебування в школі.
4.4. Замовник має право:
4.4.1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення англійської мови відповідно до положень цього Договору.
4.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.
4.4.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.
4.4.4. Безкоштовно користуватися бібліотекою та відеотекою Виконавця.
4.4.5 Замовник має право обрати варіанти зручний для нього варіант сплати послуг згідно запропонованих варіантів (графік оплати, готівковий та безготівковий розрахунок)
4.5. У разі діагностованого COVID в одного або більше студентів в групі, Замовник проінформований та дає згоду на проведення Виконавцем навчання в групі в формі онлайн / віртуального навчання, строком до 14 днів, відповідно до рекомендацій МОЗ.